Corona: Waarmee moet rekening worden gehouden bij de douane en de buitenlandse handel?

1. apr 2020

Inklaring

In de lokale douanekantoren zijn er concepten voor het onderhoud van de bedrijfsvoering, zodat er momenteel geen beperkingen zijn voor de inklaring.

Om een zo soepel mogelijke werking te garanderen, beveelt de douane echter aan het gebruik van toegestane vereenvoudigingen voort te zetten.

Een extra manier om het proces te versnellen is de aangifte voor tijdelijke opslag en vroegtijdige indiening van de douaneaangifte. Het douanekantoor controleert dan de aangiften nog voordat de goederen daadwerkelijk worden aangeboden, kan vragen ophelderen en passende aantekeningen maken als er geen bezwaren zijn. In de regel leidt dit tot een snellere vrijgave van de goederen.

Speciale kenmerken op het gebied van medische apparatuurte en materialen als hulpapparatuurüter

Vanwege het uitzonderlijke karakter van de pandemie is de kring van importeurs opengesteld voor andere dan de formeel erkende welzijns- en burgerbeschermingsorganisaties:

Particulieren, marktdeelnemers en overheidsorganisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van de pandemie kunnen ook vrijstellingen van rechten aanvragen. douaneaangiften zijn nog steeds vereist voor de douaneregeling van de eindbestemming, maar dan met de EU-code C26 (COVID-19 vrijstellingsartikelen). Marktdeelnemers die geen EORI-nummer hebben, maar dit in het kader van de Corona-crisis dringend nodig hebben voor de inklaring van zendingen goederen (bijvoorbeeld voor de verzending van hulpgoederen, beschermende pakken, maskers, handschoenen, medische producten), kunnen een dringende aanvraag indienen. Gezien de coronapandemie is er geen borgstelling vereist.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de vrijstelling van invoerrechten:

  • Gratis leveringen (donaties) aan instellingen die belast zijn met de dringende medische zorg van Covid-19 risicogroepen (bijvoorbeeld ziekenhuizen, bejaardentehuizen, dokterspraktijken, etc.).
  • Passend gebruik (medische noodhulp voor Covid-19-risicogroepen)
  • Geen wederverkoop of ander commercieel gebruik

update 03.04.2020: Voorütijdelijke vrijstelling van Zöllen en BTW op Invoer van medische geräten en beschermingsmiddelen >/g>üstungen uit niet-EU-landenEU-Lächange

De Commissie heeft op 3 april 2020 besloten om gedurende een periode van 6 maanden (met de mogelijkheid van verlenging) geen douanerechten of BTW te heffen op de invoer van maskers en beschermende uitrusting, alsmede testkits, beademingsapparatuur en andere medische hulpmiddelen uit derde landen. Dit maakt het financieel eenvoudiger om de medische apparatuur te verkrijgen die artsen, verpleegkundigen en patiënten op dit moment dringend nodig hebben.

Deze maatregel is beperkt tot de invoer

  • door of namens staatsorganisaties, met inbegrip van overheidsinstellingen, overheidsorganen en andere publiekrechtelijke lichamen, of door of namens organisaties die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn erkend.
  • door of namens rampenbestrijdingsinstanties

Daartoe moeten de lidstaten de EU een lijst van de in elke lidstaat erkende instanties toezenden (uiterlijk op 30 november 2020). Dienovereenkomstig kunnen in voorkomend geval terugbetalingen worden gedaan.

Uitvoerbeperkingen voor beschermingsmiddelen

Om een knelpunt in de toegenomen behoefte aan beschermingsmiddelen als gevolg van het coronavirus tegen te gaan, heeft het Bondsministerie van Economische Zaken op 4 maart een verbod ingesteld op de uitvoer van bepaalde beschermingsmiddelen naar derde landen en op de overbrenging ervan naar andere EU-lidstaten. Op 12 maart werd het ingetrokken en herschikt.

Met de afschaffing van de nationale verordening exportbeperkingen op 19 maart 2020 zijn leveringen op de interne markt van de EU nu weer mogelijk zonder vergunningen.

Desondanks is er sinds 15 maart 2020 op grond van het EU-recht een verplichting om de uitvoer van medische beschermingsmiddelen toe te staan op basis van uitvoeringsverordening (EU) 2020/402. Dit maakt de uitvoer van beschermingsmiddelen van de interne markt naar derde landen afhankelijk van een vergunning. Dit geldt voor:

  • Veiligheidsbril/vizieren
  • Gezichtsschermen
  • Mond- en neusbeschermingsmiddelen
  • Beschermende kleding
  • Handschoenen

Aanvragen voor de uitvoer van geschikte beschermingsmiddelen moeten vooraf worden ingediend bij het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Overeenkomstig de uitvoeringsverordening (EU) 2020/426 is de uitvoer van beschermingsmiddelen naar Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en de in bijlage II bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie genoemde landen en gebieden overzee en de uitvoer naar de Faeröer, Andorra, San Marino en Vaticaanstad vrijgesteld van de vergunningsplicht.

Meer informatie over het exportverbod op medische beschermingsmiddelen vindt u op de website van de BAFA.

Pers contact

dbh Logistics IT AG
Martina Silva

marketing@dbh.de

Meer persberichten

Brexit – Landcodes Douaneaangiften

De douaneadministratie heeft nog geen officiële ATLAS-deelnemersinformatie verstrekt voor de aanpassingen van de landencodes in de douaneaangiften voor Groot Brittannië, Noord-Ierland en de Britse speciale gebieden . Het Federaal Bureau voor de Statistiek heeft al...

Brexit: EU leidt procedure in tegen Groot-Brittannië

Met de wet op de interne markt opent premier Boris Johnson wat eigenlijk al een gesloten punt is in de brexiete onderhandelingen. Het gaat om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De onlangs aangenomen wet is bedoeld om Noord-Ierland "onbeperkte toegang" tot de...