Informatie uit Brussel: garantievermindering of -ontheffing

29. mrt 2018

We hebben al meerdere malen verslag gedaan van de komende wijziging van artikel 84 DelVO. De achtergrond hiervan is dat de huidige wettekst bepaalt dat de marktdeelnemer moet kunnen aantonen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om het deel van het referentiebedrag dat niet door de garantie wordt gedekt, te betalen. In het slechtste geval – d.w.z. in het geval van ontheffing van zekerheidstelling op grond van artikel 84, lid 3 – zou dit betekenen dat er een uitgebreide financiële zekerheid voor het gehele referentiebedrag moet worden georganiseerd.

Om deze ongunstige regeling voor de marktdeelnemers te verlichten, heeft de Duitse delegatie, gesteund door verschillende lidstaten en beroepsorganisaties, de Commissie verzocht deze eis te schrappen. Dit werd gevolgd door een zeer levendige discussie over verschillende rondes en verschillende commissies over dit onderwerp. De door Duitsland voorgestelde pragmatische aanpak kreeg sterke steun, maar niet van alle lidstaten en uiteindelijk ook niet van de Commissie. Dit was echter het begin van de zoektocht naar een voor alle partijen aanvaardbaar compromis. De nieuwe tekst is nu beschikbaar en bevindt zich reeds in het interne raadplegingsproces waarbij de betrokken EU-diensten (bv. TAXUD, Begroting, OLAF, Juridische Dienst, enz.) betrokken zijn.

Voorstel tot herschikking

Inhoudelijk bestaat het amendement uit de volgende formulering of aanpassing
De respectieve teksten in artikel 84, lid 1 f) = 50 % vermindering / 2 (g) = 30 % vermindering / 3 (l) = vrijstelling worden geschrapt.

Daartoe worden in artikel 84 DelVO twee nieuwe leden ingevoegd:

4.
2. Om te beslissen over de hoogte van de verlaging van de doorlopende zekerheid of over de ontheffing van zekerheidstelling, de beoordeling van de toereikende financiële draagkracht als bedoeld in lid 1 (e), 2 f) en 3 k) omvatten met name een beoordeling van het vermogen van de aanvrager om aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn douaneschulden en andere heffingen te voldoen waarvoor het verlaagde bedrag van de zekerheid ontoereikend zou blijken.

Bij de in de eerste alinea bedoelde beoordeling kunnen de douaneautoriteiten rekening houden met het risico dat deze douaneschulden en andere heffingen ontstaan, onder meer in verband met de omvang en de aard van de douanegerelateerde bedrijfsactiviteiten van de marktdeelnemer en de aard van de goederen waarvoor de zekerheid wordt geëist.

5.
Indien de voorwaarde van voldoende financiële draagkracht reeds is beoordeeld als een modaliteit voor de toepassing van het in artikel 39, onder c), van het Wetboek bedoelde criterium, wordt dit niet opnieuw onderzocht overeenkomstig artikel 38, lid 5, van het Wetboek. Zij kan alleen worden beoordeeld met het oog op het verlenen van een vergunning voor het gebruik van een doorlopende zekerheid met een verminderd bedrag of een ontheffing van zekerheidstelling.

Dit is het huidige tekstvoorstel, dat nu opnieuw wordt besproken. Het is dus nog steeds een voorlopige versie die nog niet definitief is aangenomen. De data voor de afronding van de discussie zijn nog niet vastgesteld.

Belangrijkste elementen van de herschikte tekst

  • De financiële solvabiliteit zal in principe verder worden beoordeeld
  • Nieuw is dat de wettekst bepaalt dat de financiële draagkracht moet worden vastgesteld op basis van een risicobeoordeling, waarbij het verband tussen het eventueel ontstaan van een douaneschuld en de feitelijke activiteiten van de betrokken marktdeelnemer, alsmede de aard van de goederen, moet worden onderzocht.
  • Bovendien moet deze eis voor AEO’s niet verder worden onderzocht als dit al is gebeurd in het kader van de toekenning van de AEO-status.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit gebied.

Pers contact

dbh Logistics IT AG
Martina Silva

marketing@dbh.de

Meer persberichten

Brexit – Landcodes Douaneaangiften

De douaneadministratie heeft nog geen officiële ATLAS-deelnemersinformatie verstrekt voor de aanpassingen van de landencodes in de douaneaangiften voor Groot Brittannië, Noord-Ierland en de Britse speciale gebieden . Het Federaal Bureau voor de Statistiek heeft al...

Brexit: EU leidt procedure in tegen Groot-Brittannië

Met de wet op de interne markt opent premier Boris Johnson wat eigenlijk al een gesloten punt is in de brexiete onderhandelingen. Het gaat om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De onlangs aangenomen wet is bedoeld om Noord-Ierland "onbeperkte toegang" tot de...